в категория:

Въвеждане на описание за репертоар и работа с тагове.

При въвеждане/редактиране на информация в текстовото поле Описание имате възможност да вградите активни връзки:

Към външни социални профили

използвайте пред потребителско име от социални мрежи на личности от актьорски състав, автори, сценография, музика, локация на гостуващ състав и други.

Към ключово съдържание

използвайте пред жанр, вид, друга особеност на събитието.

 

 

След като добавите/редактирате информацията натиснете Запази.